محصولات

محصولات نرم افزاری سبز افزار

  • نرم افزار مدیریت مشارکتی نظام پیشنهادها
  • نرم افزار مدیریت ارزیابی عملکرد کارکنان
  • نرم افزار مدیریت فروش فروشگاههای زنجیره ای
  • تجهیزات سخت افزاری اتوماسیون فروش