طرح توسعه سبز افزار

  • طرح جذب نمایندگان فروش و پشتیبانی
  • طرح جذب نیروی انسانی