مجید کهن

آقای مهندس مجید کهن

مدیریت عامل سبز افزار آریا